Let’s start the new day with the simple and effective identity projects, DS-O’s Solution would like to reveal the secrets behind the famous brands’ logos.

Logo has always played an important role in the success of a brand. How did the well-known brands create the ultimate logos? Check it out in this post.

Design Studi- Online will bring your company the unique brand identity design.

1. Hyundai

The logo of one of the leading auto brands in South Korea, Hyundai, has only one “H”. Many people think that this is just the first letter of the brand’s name but actually no. “H” symbolizes for two people (a customer and a company’s representative) shaking hands.

2. Adidas

Adidas is named after its founder Adolf “Adi” Dassler. Through periods of development, the logo has been changed many times but the three stripes remain. In the current logo, these stripes create a triangle symbolizing for a mountain that the athletes have to overcome.

3. Apple

Ron Yanov, creator of the famous Apple logo, explained how he came up with his idea: “I bought a bag full of apples, put them in a bowl and spent one week drawing them, trying to make the image as simple as possible. Biting a piece of an apple is also in the experiment and accidentally, I realized that “bite” sounded just like “byte” in the computer vocabulary.

dịch vụ thiết kế logo,
dịch vụ thiết kế biểu tượng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế logosymbol,
dịch vụ thiết kế logotype.
2. Adidas

Thương hiệu Adidas được đặt theo người sáng lập ra nó là Adolf “Adi” Dassler. Qua thời gian phát triển, logo của công ty đã thay đổi nhiều lần nhưng ba đường kẻ vẫn được giữ nguyên. Với logo hiện tại thì ba đường kẻ này sẽ hợp thành một hình tam giác. Đây là biểu tượng của một ngọn núi, đại diện cho những thử thách mà các vận động viên phải vượt qua.

dịch vụ thiết kế logo,
dịch vụ thiết kế biểu tượng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế logosymbol,
dịch vụ thiết kế logotype.
3. Apple

Ron Yanov, người đã thiết kế ra logo Apple nổi tiếng đã giải thích cách mà anh nghĩ ra ý tưởng của mình như sau: “Tôi mua một túi táo, đặt chúng vào cái tô, rồi sau đó bỏ ra một tuần để vẽ chúng, cố gắng tạo ra hình ảnh đơn giản nhất có thể. Cắn một phần của quả táo cũng nằm trong thử nghiệm, và hoàn toàn tình cờ, tôi nhận ra rằng ‘bite’ (cắn) phát âm giống hệ như là từ ‘byte’ trong thuật ngữ máy tính”.

dịch vụ thiết kế logo,
dịch vụ thiết kế biểu tượng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế logosymbol,
dịch vụ thiết kế logotype.

hello@ds-o.vn

+84 9 3200 3889

50 Hang Bai, Hoan Kiem, Ha Noi

Newsletter: